Vilkår og betingelser

Sist endret 2022

Sist endret: 1. februar 2023

Innholdsfortegnelse

Generelle vilkår

Disse bruksvilkårene er standardvilkår som regulerer kjøp og bruk av medlemskap, produkter og tjenester fra www.norsktattoounion.no. Disse standardvilkårene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet eller medlemskapet

Partene

Selger: Norsk Tattoounion, org.nr: 976 879 856, adresse: c/o Kari Kjelskau, Edvard Griegs allé 14, 0479 Oslo, og blir i det følgende benevnt NTU, foreningen, vi, oss eller selger

Kunden: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen/ordrebekreftelsen, og blir i det følgende benevnt du, medlemmet, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, vår markedsføring eller i våre betingelser. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse på e-post. Husk å les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om de er i overensstemmelse med bestillingen din.

Priser

Alle priser er oppgitt uten mva. Norsk Tattoounion er ikke registrert i MVA-registeret

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft på inneværende medlemsperiode, eller på utførte kjøp

Vi forbeholder oss retten til å justere prisene på medlemskap, produkter, tjenester og funksjoner som følge av endrede priser fra våre partnere, leverandører eller valutaendringer. Prisjusteringer på medlemskap blir gjeldende fra og med startdato for neste medlemsperiode.

Kommunikasjon

Generelle meldinger og informasjon, som informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil bli levert på Norsk Tattoounion sine nettsider eller per e-post. Meldinger vedrørende kundens skjematjenester, inkludert ordrebekreftelser, eller annen informasjon av særlig betydning, f.eks. relatert til sikkerhet eller personvern, vil bli sendt til kundens e-postadresse.

Kunden er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon og e-post adresse oppdatert til enhver tid.

All kommunikasjon som e-poster, varsler, oppdateringer og tekstmeldinger «SMS» anses som levert når de er sendt eller lagt ut av Norsk Tattoounion.

Medlemskap

Søknad om medlemskap

Alle som driver tatoveringsvirksomhet eller utøver tatoveringsvirksomhet i et lokale som er godkjent av de lokale helsemyndigheter kan søke om medlemskap i NTU.

Kriterier for innvilgelse av medlemskap:

 • Lokalet hvor tatoveringsvirksomheten utøves må være godkjent av de lokale helsemyndigheter.
 • Må kunne vise til profesjonell utøvelse av tatoveringsyrket

Forpliktelser under medlemskapet:

 • Holde en høy etisk og profesjonell standard og følge de regelverk, forskrifter og anbefalinger som gjelder i Norge
 • Plikter å følge de retningslinjer som NTU fastsetter som et minimum, for å skape trygghet for kunden, bransjen og tatovøren
 • Ikke drive med villedende markedsføring.

NTU forbeholder retten til å avslå søknader dersom NTU mener at søker ikke tilfredsstiller kriteriene for medlemskap, eller dersom NTU mener at søkerens medlemskap vil kunne skade NTU sitt omdømme. NTU kan ikke avslå søknader på urimelig grunnlag.

Betaling

Medlemsavgiften kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort eller faktura.

Ved valg av faktura som betalingsmetode er betalingsfristen 14 dager etter startdato for medlemsperioden.

Ved bruk av kort vil medlemsavgiften bli reservert på kortet samme dag som startperioden for medlemsperioden. Kortet blir belastet når kjøpet er behandlet av oss. 

Ved manglende betaling sendes det 2 purringer før stengevarsel. Vi forbeholder oss retten til å stenge eller avslutte medlemskap, tjenester og tilganger ved manglende betaling.

Varighet og oppsigelse

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt er den avtalte medlemsperioden 12 måneder. Medlemskapet er løpende og fornyes automatisk. 

Medlemskapet kan når som helst sies opp med virkning fra neste medlemsperiode, men senest innen 14 dager før ny medlemsperiode starter. En registrert oppsigelse endrer ikke medlemmets plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende medlemsperiode, men medfører at ny medlemsperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende medlemsperiode(r) vil ikke bli refundert.

Bruksrett

Brukeren innvilges en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig og oppsigbar rett til tilgang til informasjon, og bruk av de tjenester som inkluderes i medlemskapet, utelukkende for medlemmets forretningsformål og i samsvar med Bruksvilkårene.

Bruksretten kan ikke under noen omstendighet overføres til eller tildeles andre parter, helt eller delvis (inkludert men ikke begrenset til fusjoner og fisjoner, konkurs, endring av eierskap eller kontroll, eller til tilknyttede parter) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra NTU i det enkelte tilfellet, som ikke urimelig skal holdes tilbake.

Brukeren er ansvarlig for all bruk av tjenester, inkludert handlinger av brukere og administrasjon av brukere, og tilganger eller integreringer av tredjeparter og integrerte applikasjoner. Brukeren skal ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende (for eksempel virus) ved bruk av NTU sine nettsider eller tjenester, eller bruke tjenester til ulovlige eller skadelige formål.

Underbrukere administreres av hovedbruker og er hovedbrukerens ansvar. Underbrukere må ha de nødvendige rettighetene fra Hovedbrukeren til å bruke NTU sine nettsider og tjenester. Alle underbrukerkontoer arbeider i hovedbrukerens tatoveringsstudio. For avklaring: Hovedbruker har et Studio medlemskap og tildeler brukerkontoer til de partene som arbeider i hovedbrukerens tatoveringsstudio.

Undermedlemskap

Tatoveringsstudioer med aktivt studiomedlemskap er hovedmedlemmet i medlemskapet. Tatoveringsstudioet kan opprette inntil 10 undermedlemskap begrenset til de som arbeider for tatoveringsstudioet. Ett hvert undermedlemskap defineres som et medlem i foreningen.

Tatoveringsstudioet plikter å opprette undermedlemskap til de som arbeider i tatoveringsstudioet, og avslutte undermedlemskap til personer som ikke lengre arbeider i tatoveringsstudioet.

Medlemmets plikter og rettigheter

Medlemmets plikter og rettigheter er til enhver tid beskrevet i NTU sine vedtekter

Stenging av medlemskonto

NTU har rett til å stenge tilgangen til hele eller deler av NTU sine tjenester for medlemmer dersom det etter NTU vurdering er sannsynlig at misbruk pågår f.eks. når Medlemmet:

 • opptrer i strid med NTU sine vedtekter
 • misbruker eller skaper forstyrrelser i Tjenesten, for eksempel gjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot nettstedssikkerheten
 • når styret vedtar eksklusjon av medlemmet.
 • oppgir feil eller mangelfull medlemsinformasjon
 • misligholder betalingsforpliktelsen som følger av disse vilkårene

Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde eller medlem hos norsktattoounion.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Norsk Tattoounion eller Norsk Tattoounion sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Selger sin side.

Endring av vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Juridiksjon og tvisteløsning

Tvister i anledning til NTU sine betingelser og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår medlemskap, kjøp, kurs og ordre følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er NTU sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra NTU.

Endringslogg

 • Ingen endringer er foretatt
Skroll til toppen