Vedtekter

Sist endret 2022

1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk Tattoounion

2 Formål

Foreningen har til formål å

 • jobber for bransjens beste og kundens trygghet
 • være et bindeledd mellom tatovører og myndigheter
 • sette en standard for bransjen når det gjelder hygiene
 • formidle kunnskap og informasjon mellom myndigheter, kunder og tatovører.

3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

4 Medlemmer

For å være medlem må man jobbe i et studio som er godkjent av lokale helsemyndigheter. Godkjenning må fremvises.

Medlemskap er enten personlig som gjelder for en person eller studio som gjelder for alle som jobber i medlemsstudioet. Daglig leder av studioet må sørge for oppdatert liste over hvem som jobber i studioet.

Medlemskontingent er 1000,- for personlig medlemskap, og 2000,- for studiomedlemskap.

5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent etter to purringer, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

Medlemmer plikter å følge våre retningslinjer som vi mener er nødvendige for å skape trygghet for kunden, bransjen og tatovøren. Vi viser til eget skriv for retningslinjer.

Medlemmer må holde en høy etisk og profesjonell standard og følge de regelverk, forskrifter og anbefalinger som gjelder i Norge. Tydelig uprofesjonell utføring av tatoveringsyrket eller oppførsel som kan føre til skade på kunden, bransjen eller foreningen vil føre til at medlemmet blir ekskludert.

Medlemmer må ikke drive med villedende markedsføring.

6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge:
 • leder
 • styremedlemmer
 • varamedlemmer

Styret sitter ett år og blir valgt på nytt under hvert årsmøte.

8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

9 Styret

Foreningen har et styre på medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Skroll til toppen