Merverdiavgift

Bearded businessperson with tattoos and his remote work

Merverdiavgift

Hvis du har et enkeltmannsforetak, gjelder fritaket hvis tatoveringene du utfører er innenfor verkshøyden (beskrevet nedenfor). Driver du et AS, DA eller har ansatte som du selger på vegne av, inkluderes du ikke av fritaket da det regnes som at du videreselger en annen kunstners arbeid. Du kan tjene inntil 50 000,- før du må betale moms.

Hva som er å anse som kunst i forhold til avgiftsunntaket i merverdiavgiftsloven vil ofte være en vanskelig vurdering, det som produseres må ha en kunstnerisk verdi. Hvis både skissen og tatoveringen har en slik verdi, er det ikke momspliktig. Man må vurdere om det som produseres har den tilstrekkelige verkshøyde til å kunne kalles kunst i merverdiavgiftslovens forstand. Hvis kravet om verkshøyde ikke er oppfylt, er omsetningen momspliktig.

Hvis kravet til verkshøyde er oppfylt, spiller det ingen rolle om motivet blir utarbeidet i forbindelse med det aktuelle tatoveringsoppdrag eller kunden velger motivet fra en katalog over motiver som tatovøren har utarbeidet tidligere.

Hvis et motiv er fremstilt av en annen enn tatovøren, kan tatoveringen allikevel ha den nødvendige verkshøyde. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Avgjørende er om tatovøren har tilført motivet noe nytt og dermed gitt tatoveringen en egen identitet forskjellig fra originalen.

Verkshøyde er et begrep som setter en nedre grense for hva det er mulig å oppnå kopieringsbeskyttelse for. I kravet heter det at motivet skal ha kunstnerisk selvstendighet, det vil si at «tilstrekkelig original og skapende innsats» er lagt i arbeidet med tatoveringen. Det kreves ikke kunstnerisk kvalitet.

Tatoveringen må fremstå som noe mer enn resultatet av et rent rutinearbeid. Hvis det skulle bli en rettsak må man kunne vise til at man har tegnet eller lagt til elementer ved motivet som gjør det individuelt og ikke kopiert fra en annen kunstner/tatovør. Dette vil også gjelde for realismetatoveringer. Man må kunne vise at man har lagt noe unikt til motivet slik at den ikke er direkte kopi av fotografiet for å få verkshøyde. Det må være et resultat av en individuelt preget skapende innsats, og ved denne innsatsen må det være frembrakt noe som fremstår som originalt.

Kravet er ikke strengt. Så lenge det foreligger mulighet for variasjon, vil de fleste typer kunstneriske uttrykk være åndsverk.

Høyesterett omtaler innholdet i verkshøydebegrepet i Rt. 2007 s. 1329, avsnitt 42: «For at en frembringelse skal ha karakter av «åndsverk» i åndsverkslovens forstand, må den være resultat av en individuelt preget skapende innsats, og ved denne innsatsen må det være frembrakt noe som fremstår som originalt».

Link til: Merverdiloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58

Link til: Skatteetaten:
https://www.skatteetaten.no/satser/merverdiavgift/

Tatovering og hygiene

Tatovøren har et stort ansvar når det gjelder hygiene for å beskytte både seg selv og kunden mot smitte og infeksjoner. Mangel på kunnskap kan i verste fall føre til livslang skade og sykdom.

Les mer »
Frustrated professional male rescuer yells from despair, keeps hand on head, afraids of risk for dro

Risikovurdering

Sykdommer     Hepatitt B (HBV) HBV finnes først og fremst i blod og blodprodukter, men kan også påvises i

Les mer »
Medical gloves human hands using invisible screen

Bruk av hansker

Hansker er et ekstra sikkerhetstiltak som beskytter hendene mot forurensing, og beskytter til en viss grad også brukeren mot å

Les mer »
Scroll to Top